fbpx

Insolvens – illikviditet, insuffisiens og styrets handlingsplikt

Hva er insolvens, og når er et selskap insolvent?

Et selskap er insolvent dersom selskapet tilfredsstiller begge de to kriteriene illikviditet og insuffisiens. De to kriteriene fremkommer av Konkursloven § 61.

§ 61 første setning tar for seg illikviditet:

Skyldneren er insolvent når denne ikke kan oppfylle sine forpliktelser etter hvert som de forfaller, med mindre betalingsudyktigheten må antas å være forbigående.

Illikviditet innebærer med andre ord at selskapet er betalingsudyktig og ikke greier å oppfylle sine forpliktelser, og at betalingsudyktigheten ikke bare er kortvarende, men et varig problem.

Insuffisiens beskrives i Konkursloven § 61 andre setning:

Insolvens foreligger likevel ikke når skyldnerens eiendeler og inntekter til sammen antas å kunne gi full dekning for skyldnerens forpliktelser, selv om oppfyllelsen av forpliktelsene vil bli forsinket ved at dekning må søkes ved salg av eiendelene.

Insolvens innebærer med andre ord at skyldnerens forpliktelser er større enn skyldnerens inntekter og eiendeler til sammen. Med andre vil ikke et insolvent selskap kunne gjøre opp sine forpliktelser selv om de selger alle selskapets eiendeler.

Styrets handlingsplikt ved insolvens

Dersom styret i et aksjeselskap blir kjent med at selskapet er insolvent utløses handleplikt. Iht. Aksjeloven § 3-5 første ledd skal styret straks behandle saken dersom det antas at egenkapitalen i selskapet er lavere enn forsvarlig. Dette innebærer å innkalle til generalforsamling for å redegjøre for selskapets økonomiske stilling, samt å foreslå tiltak for å snu situasjonen.

Med «snu situasjonen» menes tiltak som fører selskapet ut av insolvens – med andre ord ut av illikviditet og insuffisiens jf. Konkursloven § 61. Et naturlig tiltak i en slik situasjon er å tilføre selskapet kapital og likvide midler. Dette må riktignok gjøres uten å påta selskapet flere forpliktelser.

Dersom styret ikke evner å snu situasjonen, skal selskapet foreslås oppløst. Dette jf. Aksjeloven § 3-5 andre ledd.

Trenger ditt selskap økonomisk rådgivning?

Se hva vi tilbyr her!

Siste nytt

Karl Edmund Elvebakk er ny forvaltningssjef i Agio Forvaltning

Karl Edmund Elvebakk er ny forvaltningssjef i Agio Forvaltning

Karl Edmund Elvebakk er ny forvaltningssjef fra og med 2022 Fra og med 01.01.2022 går Karl Edmund Elvebakk over i ny stilling som forvaltningssjef i Agio Forvaltning. Han overtar stafettpinnen etter Lasse Jensen-Aaris, som har vært forvaltningssjef siden oppstarten av...

Lasse Jensen-Aaris trer inn som konserndirektør i Agio Invest

Lasse Jensen-Aaris trer inn som konserndirektør i Agio Invest

Lasse Jensen-Aaris trer inn som konserndirektør i Agio Invest Lasse Jensen-Aaris forlater sin stilling som forvaltningssjef i Agio Forvaltning fra nyttår. Dette til fordel for rollen som konserndirektør i Agio Invest. Lasse har vært forvaltningssjef siden oppstarten...